Etický kódex

Bystriny vítajú všetkých, ktorí zdieľajú tieto hodnoty:

  1. úcta k demokratickým hodnotám, Ústave a zákonom SR, medzinárodne ukotveným ľudským právam a dôstojnosti (tak ako sa k nim hlási SR vo svojich záväzkoch) – najmä rešpekt k sekulárnemu charakteru štátu, ktorý vytvára rovnocenný životný priestor pre všetkých a neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Vítame všetky iniciatívy a ľudí, ktorí vyznávajú uvedené hodnoty a nie je ich cieľom zmeniť charakter štátu tak, aby sa presadila jedna ideológia, či ciele jednej náboženskej skupiny s všeobecnou platnosťou, a ktoré neuberajú životný priestor ani nevnucujú svoju ideológiu iným skupinám obyvateľstva
  2. rešpekt ku slobode a pluralite náboženského, politického, ideologického vyznania v ústavných a demokratických rámcoch
  3. osobná a inštitucionálna transparentnosť
  4. osobná a inštitucionálna integrita a záväzok voči etickému výkonu svojich profesií
  5. vystupovanie pod pravou overiteľnou identitou uvedením pravých osobných údajov, kontaktov a podobizní
  6. rešpektovanie politickej plurality a nestraníckosti (účastníci nevystupujú a nekonajú v Bystrinách v mene politických strán a hnutí, ústavné právo na členstvo v politických stranách a hnutiach nechceme obmedzovať ani diskriminovať, platforma však nemá slúžiť na stranícke a volebné ciele)

Bystriny podporujú jednotlivcov a občianske iniciatívy v aktivitách a zámeroch, ktoré majú občiansky charakter, t.j. aktivity / zámery v prospech komunity, verejného spoločenstva, aktívneho občianstva. Do tejto podpory nespadajú súkromné či biznisové aktivity / zámery jednotlivcov a iniciatív.